Algemene voorwaarden

van Stichting TheaterOpleiding Veldhoven (TOPVeldhoven), hierna genoemd de stichting, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2019.

Leerlingen en plaatsing

Artikel 1.

Een persoon die als leerling wenst toe te treden meldt zich schriftelijk aan bij het secretariaat, via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van de stichting.

Artikel 2.

Leerlingen zijn personen die zich aangemeld hebben door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Zodra het inschrijfformulier ondertekend is ingeleverd, is de aanmelding definitief.

Artikel 3.

De stichting kent twee soorten leerlingen:

  1. De leerlingen voor de productiegroep. Zij worden door middel van auditie toegelaten tot de opleiding.
  2. De leerlingen van de cursus Muziektheater. Zij worden zonder auditie te doen toegelaten tot de opleiding.
    Beide soorten leerlingen dienen te voldoen aan de criteria gesteld in artikel 4.

Artikel 4.

De opleiding voor leerlingen uit de productiegroep staat in principe open voor een ieder vanaf de leeftijd vanaf dertien (13) tot en met twintig (20) jaar (peildatum 1 augustus), woonachtig in Veldhoven of omgeving.
De opleiding voor  leerlingen van de cursus Muziektheater staat open voor een ieder op de middelbare school en woonachtig in Veldhoven of omgeving.
Bij aanmeldingen buiten deze categorie beslist het bestuur over deelname.

Artikel 5.

Plaatsing in de productiegroep geschiedt na positief afleggen van de auditie. De beslissing over de geschiktheid van de leerling ligt bij de docenten in overleg met het bestuur van de stichting. Uiterlijk in de week voorafgaande aan de start van de repetities krijgen alle aangemelde leerlingen bericht of zij wel of niet geplaatst kunnen worden in de productiegroep.

Artikel 6.

De inschrijving geldt voor één seizoen, van 1 oktober tot en met 31 juli. Er vindt geen automatische verlenging plaats.

​Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de Privacywet, in werking getreden. In deze Europese verordening is voor iedereen het recht op bescherming van zijn/haar persoonsgegevens geregeld. De hierna volgende artikelen hebben betrekking op deze wet.

Artikel 7.

De persoonlijke gegevens die de stichting voor deelname aan TOPVeldhoven verzamelt zijn: naam en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen van leerling en ouders, geslacht en de geboortedatum van de leerling. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden door het bestuur, de docenten, vrijwilligers en Art4U, ten behoeve van de algemene communicatie. De secretaris beheert deze bestanden digitaal en ziet toe op veilig gebruik van de gegevens.

Artikel 8.

Naast de in artikel 7 genoemde persoonlijke gegevens verzamelt de stichting ook het bankrekeningnummer  tbv van de automatische incasso, waarvan het lesgeld wordt afgeschreven. De penningmeester en Art4U beheren deze bestanden en zien toe op een veilig gebruik van deze gegevens.

Artikel 9.

Telefoonnummers en e-mailadressen worden gebruikt om contact met de leerlingen op te nemen om repetities en optredens goed te laten verlopen en om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen. Tevens worden deze gebruikt voor het contact tussen leerlingen onderling. Telefoonnummers en e-mailadressen zullen nooit zonder toestemming aan derden worden doorgegeven, of anderszins worden bekendgemaakt.

De genoemde gegeven worden bewaard zolang de leerling lid is. Daarna worden de gegevens bewaard voor eventueel contact in de toekomst ten behoeve van reünie, reclame etc. Indien de oud leerling daar geen prijs op stelt, kan je een verzoek indienen voor verwijderen van de gegeven bij de secretaris via info@topveldhoven.nl

Artikel 10.

Tijdens lessen, voorstellingen en fotoshoot worden regelmatig foto- en video-opnames gemaakt. Deze beelden kunnen gepubliceerd worden op onze website en sociale media. De betreffende beelden kunnen ook voor diverse promotiedoeleinden gebruikt worden.

Artikel 11.

Met het akkoord verklaren met de algemene voorwaarden geven leerlingen / ouders toestemming om beeldmateriaal voor genoemde doeleinde te gebruiken en om de genoemde persoonsgegevens op de genoemde manier te delen. In overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken, indien daar een dringende reden voor aanwezig is.

Lesgelden, bladmuziek en kostuums/attributen

Artikel 12.

De leerling van de productiegroep ontvangt begin oktober een inschrijfformulier en levert deze bij de eerste les in bij het bestuur. De inning van het lesgeld verloopt via Art4U. Het lesgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Bij inschrijving tekent u voor automatische incasso. Er wordt geïncasseerd:

  • eenmalig: eind november van het betreffende seizoen
  • in 3 termijnen: eind november, eind januari en eind maart van het betreffende seizoen.

Leerlingen die per 1 juli van het jaar van aanname ouder zijn dan 21 jaar, zijn wettelijk verplicht om 21% BTW te betalen over het lesgeld bedrag.

De leerling van de cursusgroep ontvangt begin oktober een inschrijfformulier en levert deze bij de eerste les in bij het bestuur. De inning van het lesgeld verloopt via de stichting. Het lesgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Bij inschrijving tekent u voor automatische incasso. Er wordt geïncasseerd:

  • eenmalig: eind november van het betreffende seizoen
  • in 2 termijnen: eind november en eind maart van het betreffende seizoen.
    Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen via uw bank terug laten storten op uw eigen rekening.

Artikel 13.

Opzegging: iedere opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Bij opzegging binnen twee maanden na start van de workshops/repetities worden de eerste twee termijnen van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij opzegging daarna wordt het lesgeld niet gerestitueerd. In geval van langdurige ziekte, overlijden of verhuizing buiten de gemeente kan, op schriftelijk verzoek, van deze regel worden afgeweken.

Artikel 14.

De stichting en Art4U dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ontvreemding van en beschadiging aan persoonlijke bezittingen van leerlingen in en om de leslocatie. Tevens draagt de stichting geen enkele verantwoordelijkheid voor ontvreemding van en beschadiging aan persoonlijke bezittingen van leerlingen in en om een locatie van optreden.

Artikel 15.

Ten behoeve van de repetities zal waar nodig bladmuziek en/of een script aan de leerling ter beschikking worden gesteld. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd. De bladmuziek en/of script worden geen eigendom van de leerling en mogen niet verder worden verspreid.

Artikel 16.

Ten behoeve van de uitvoeringen zal waar nodig kleding en attributen aan de leerling in bruikleen worden gegeven. De kleding en attributen worden geen eigendom van de leerling. Na afloop van de uitvoering dienen deze kleding en attributen weer te worden ingeleverd.

Verplichtingen van de leerlingen

Artikel 17.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij aan de repetities en uitvoeringen deelnemen. Bij verhindering van deelname aan de uitvoering dient de docent hiervan vooraf in kennis gesteld te worden. Wij gaan er van uit dat dit alleen om dringende redenen gebeurt.

Artikel 18.

De leerlingen zijn verplicht alle aanwijzingen van de docenten en/of bestuur en/of medewerkers van Art4U op te volgen, voor zover zij in het belang van de muzikale vormgeving of van het optreden kunnen worden geacht.

Artikel 19.

Elke leerling is verantwoordelijk voor de door hem/haar in bruikleen ontvangen eigendommen van de stichting. Indien blijkt dat de in bruikleen gegeven goederen ernstig zijn beschadigd of verwaarloosd, dan wel verloren zijn gegaan, dan is de leerling aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Artikel 20.

Indien een leerling zich niet wenst te conformeren aan het huishoudelijk reglement, dan wel naar de mening van het bestuur bij herhaling ontoelaatbaar gedrag vertoont, kan het bestuur de leerling de toegang tot de lessen ontzeggen. Het lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.

Artikel 21.

Beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag is opgesteld. Dit is op te vragen bij het bestuur. 

Meldingen ten aanzien van ongewenst gedrag kunnen gedaan worden bij onze vertrouwenspersoon: Anouk Pastoor (tel: 06-29014957).

​Schaderegeling

Artikel 22.

In het geval van schade is het bestuur bevoegd de hoogte vast te stellen van de te betalen vergoeding voor ontstane schade.

Artikel 23.

Indien het verlies of de beschadiging van de in bruikleen ontvangen eigendommen van de stichting, geheel buiten de schuld van de leerling is geschied, en hem/haar hiervoor geen verwijt kan worden gemaakt, vervalt de aansprakelijkheid en de verplichting tot vergoeding van de kosten.

Artikel 24.

De stichting is te allen tijde verantwoordelijk voor de door haar in bruikleen ontvangen eigendommen van derden.​

Vrienden van TOP

Artikel 25.

De ‘Vrienden van TOP’ is een sponsor/donateur initiatief binnen de stichting. U kunt ‘Vriend van Top’ worden voor een jaarlijkse bijdrage van €60 of meer. Betaling gebeurt via eigen overboeking.

Artikel 26.

U wordt ‘Vriend van TOP’ nadat u zich heeft aangemeld en nadat de stichting uw bijdrage heeft ontvangen.

Artikel 27.

Als ‘Vriend van TOP’ heeft u recht op het bestellen van kaarten in de voorverkoop tegen gereduceerd tarief.

Artikel 28.

Als ‘Vriend van TOP’ ontvangt u maximaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief met o.a. aankondiging van de voorverkoop.

Artikel 29.

U kunt te allen tijde opzeggen als ‘Vriend van TOP’. Opgaaf van reden is niet nodig. Hiertoe stuurt u een email naar info@topveldhoven.nl