Beleid voorkoming ongewenst gedrag

Inleiding

In verband met het feit dat TOP Veldhoven werkt met een doelgroep die voornamelijk bestaat uit minderjarigen, is er een noodzaak om beleid te ontwikkelen om ongewenst gedrag (waaronder in ieder geval seksueel misbruik) naar minderjarigen binnen onze organisatie te voorkomen en om hier op een goede manier mee om te gaan als het voorkomt.

Hierbij zijn twee acties gewenst:

 1. Beleid om ongewenst gedrag te voorkomen
 2. Beleid hoe om te gaan met situaties indien zich ongewenst gedrag voordoet

(Noot: onder ongewenst gedrag wordt in dit gehele stuk ook seksueel misbruik verstaan, ivm de leesbaarheid wordt in de rest van de tekst volstaan met de term ongewenst gedrag.)

​Hieronder wordt eerst een analyse gemaakt van de risico’s en daarna welk beleid hiervoor gemaakt is/wordt.

TOP Veldhoven kent 3 groepen, waarin minderjarigen (kunnen) deelnemen:

 1. De cast 20-25 deelnemers, waarvan ongeveer 2/3 minderjarig. Deze groep varieert in leeftijd van 13 tot 22 jaar. Deelnemers van 13 tot 18 jaar vallen binnen de doelgroep. Leerlingen zijn afhankelijk van hun docenten om aangenomen worden (dmv audities) en om tot prestatie te komen. 
 2. Cursusgroep: 10-15 deelnemers, in principe allen minderjarig. Leeftijdscategorie: 11 tot 18 jaar, daarmee allen binnen de doelgroep vallend. Leerlingen zijn afhankelijk van de docenten om tot prestatie te komen. Sommige leerlingen willen graag het jaar erna aangenomen worden voor de cast (dmv audities) en hebben daarmee een afhankelijkheid naar de docenten.
 3. Gastgroep: wisselend per jaar in aantal en ook wel/niet minderjarig. Gezien het feit dat dit meestal een kwetsbare doelgroep is (gehandicapte jongeren, ouderen, etc.) wordt deze groep ook apart genoemd in te ontwikkelen beleid. Deze groep is afhankelijk van de docenten voor het krijgen van de lessen. Daarnaast in sommige situaties ook afhankelijk van begeleiders, omdat ze niet zelfredzaam zijn (bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of lichamelijk gehandicapten). Sommige doelgroepen zijn minder goed in staat om hulp te vragen.

Situaties waarin risico’s kunnen optreden:

In onderstaande analyse van risicosituaties wordt per situatie aangegeven voor welke van bovenstaande groepen dit geldt.

 • ​Tijdens audities: audities worden gedaan door 1 of 2 leerlingen met enkele docenten. Leerlingen zijn afhankelijk van de docenten om door de auditie te komen (1)
 • Repetities: mogelijke risico’s zijn groepsvorming tegen 1 leerling, zoals pesten en buitensluiten binnen de groepsrepetities. (1,2,3)
 • Bij repetities waarbij 1 docent met 1 leerling werkt, bestaat een risico op ongewenst gedrag buiten zicht van anderen. (1)
 • Kostuums passen: soms in de repetitielocatie, soms bij de kledinggroep thuis. Leerlingen staan hierbij soms in ondergoed. (1,2,3) 
 • Tijdens voorstelling: i.v.m. snelle kledingwissels wordt meestal in de coulissen omgekleed. Leerlingen staan hierbij in het ondergoed. Het valt niet te voorkomen dat dit zichtbaar is voor technici van het theater, docenten, vrijwilligers en overige leerlingen. Risico van beeldopnamen. Fysiek contact met vrijwilligers in de coulissen die helpen met omkleden (1,2,3)
 • Tijdens jaarlijkse repetitieweekend met overnachting: hierbij gaat de groep inclusief docenten naar een andere locatie en overnacht daar ook. Hier bestaat risico op ongewenst gedrag van leerlingen onderling. Daarnaast risico op ongewenst gedrag van docenten naar leerling bij 1-op-1 situaties, hoewel deze doorgaans niet voorkomen.
 • Social media: maken en delen van filmpjes/foto’s buiten medeweten/wens van betrokkenen om

Beleidsafspraken

TOP benoemt twee vertrouwenspersonen: 

1. Vertrouwenspersoon vanuit het bestuur. Deze wordt vernoemd op de website (zie algemene voorwaarden)

2. Eén van de leden van de cast, die al langer lid is en voor de overige leerlingen als vertrouwenspersoon kan optreden.  Deze wordt jaarlijks benoemd en aan het begin van het seizoen worden de vertrouwenspersonen bekend gemaakt aan de groepen. 

​Vertrouwenspersoon benoemen in cursusgroep (leerling) is niet mogelijk/noodzakelijk, dit zijn doorgaans jonge leerlingen (en daarom nog niet in staat om vertrouwenspersoon te zijn) en wonen in groepen de les bij. Bestuur zal wel geregeld repetitie bijwonen om te monitoren en aanspreekpunt te zijn. Bestuur is ook aanwezig buiten het repetitielokaal maar op de locatie. Voor deze groep geldt wel de vertrouwenspersoon vanuit bestuur.

Docenten bewaken de veiligheid in de repetities van alle groepen. Indien er groepsvorming optreedt of buitensluiten van een leerling, signaleren zij dit naar het bestuur. Per situatie wordt gekeken naar een oplossing. Pesten/buitensluiten zal niet getolereerd worden. 2 keer per jaar vindt evaluatie plaats met de docenten, hierin wordt dit onderwerp ook besproken. 

 • ​1-op-1 repetities: alle docenten wordt om een VOG gevraagd. Update conform landelijke regelgeving.
 • Gastgroep: TOP vraagt jaarlijks 1 of 2 begeleiders voor de gastgroep. Deze houden tijdens repetities en voorstellingsweekend toezicht op het welbevinden van de groep. Zijn tevens vertrouwenspersoon voor dat seizoen.
 • Gastgroepen: (lid van) bestuur is aanwezig bij repetities. Bij kwetsbare groepen worden ook ouders toegestaan bij de repetities. Met ouders wordt overlegd over specifieke hulpvragen.
 • Kostuums passen: vrijwilligers die betrokken zijn bij passen van kostuums wordt om een VOG gevraagd.
 • Kledingwissels tijdens voorstelling: maken van beeldopnamen bij omkleden is niet toegestaan. 
 • Kledingwissels tijdens voorstelling: indien behoefte bij een leerling om buiten zicht van andere om te kleden, is dit met het theater te bespreken (evt scherm plaatsen)
 • Kledingwissels tijdens voorstelling: voor deze groep vrijwilligsters regelt TOP een VOG
 • ​Jaarlijkse weekend: Docenten bewaken de veiligheid in de groep. Docenten voorkomen afzonderen van leerlingen. Zero tolerance t.a.v. ongewenst gedrag
 • Regels m.b.t. social media: filmpje/foto’s worden tijdens repetities gemaakt als oefenmateriaal. Deze worden met de betrokken leerlingen gedeeld als zijnde oefenmateriaal. Het is verboden deze verder naar buiten te brengen

​Indien – ondanks bovenstaande maatregelen – ongewenst gedrag toch gesignaleerd wordt, is de vertrouwenspersoon van het bestuur het eerste aanspreekpunt. In overleg met (enkele leden van) het bestuur worden maatregelen genomen passend bij de situatie.
Maatregelen kunnen bestaan uit:

 • Bespreekbaar maken in de groep (bijvoorbeeld bij groepsvorming/pesten)
 • Gesprek met betrokken leerling(en)
 • Gesprek met vertrouwenspersoon van de leerlingen
 • Gesprek met betrokken docent/vrijwilliger
 • Schorsen van leerling
 • Opzeggen samenwerking met docent/vrijwilliger
 • Aangifte doen

Conclusie

TOP kent een aantal risicosituaties waarin ongewenst gedrag naar minderjarigen, inclusief seksueel misbruik zou kunnen voorkomen. We realiseren ons dat we niet in staat zijn alle risico’s uit te sluiten.  Zo zal snel omgekleed moeten worden tijdens een voorstelling, zullen leerlingen soms 1-op-1 met een docent moeten repeteren etc. Wel heeft TOP hiermee beleid ontwikkeld om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Ook heeft TOP maatregelen genomen om ongewenst gedrag te signaleren (vertrouwenspersonen, docenten) en beleid gemaakt hoe te handelen bij voorkomen. 

Naar aanleiding van dit beleidsstuk zullen de gewenste acties in de bestuursvergadering besproken worden en georganiseerd worden.

Veldhoven, november 2019